Winkelwagen 0
 

Privacy policy

Yachtsupplier BV, gevestigd aan Doorvaart 4 9101 RE Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Yachtsupplier BV
Doorvaart 4
9101 RE Dokkum
0511-233013

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yachtsupplier BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yachstupplier.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yachtsupplier BV. verwerkt je persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Yachtsupplier BV. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (toestemming van de betrokken persoon).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Yachtsupplier BV analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Yachtsupplier BV volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Yachtsupplier BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yachtsupplier BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yachtsupplier BV) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Yachtsupplier BV bewaart je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yachtsupplier BV verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uitsluitend gegevens met derden nadat is vastgesteld dat zij zorgvuldig met de gegevens om zullen gaan.

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ATB administratie & advies. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. ATB administratie & advies is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. ATB administratie & advies gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yachtsupplier BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yachtsupplier BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jou toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@yachstupplier.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yachtsupplier BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Yachtsupplier BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yachtsupplier.be.

Copyright © 2024 Yachtsupplier